AKTUALNOCI - PROGRAM TRANSIT 24

 

Ford Transit24 to pakiet inteligentnych produktów i us³ug w przystêpnych cenach przeznaczonych dla firm, stworzonych z my¶l± o obni¿eniu kosztów eksploatacji i zapewnieniu maksymalnej sprawno¶ci pojazdów.

Twój pojazd bêdzie serwisowany na najwy¿szym poziomie z wykorzystaniem najnowocze¶niejszej diagnostyki. Naszym celem jest minimalizacja czasu przestoju Twojego Vana, utrzymanie jego kosztów eksploatacji na niskim poziomie przy jednoczesnymograniczeniu zak³óceñ Twojej dzia³alno¶ci.

www-asistance.jpg

 Aktywowana podczas ka¿dego przegl±du serwisowego, obowi±zuj±caprzez 12 miesiêcy lub do nastêpnego zaplanowanego
przegl±du serwisowego. Us³uga assistance dostêpna przez ca³± dobê, zapewniaj±ca szybkie naprawy przez 365 dni w roku.

One Call

Wygodny dostêp do wszystkich potrzebnych us³ug Ford pod jednym numerem telefonu. Wystarczy zadzwoniæ pod numer 
+48 22 522 27 27

Us³uga odbioru i dostarczenia samochodu 
(Door To Door)

Pracownicy Serwisu mog± odebraæ Twój pojazd i dostarczyæ go z powrotem po zakoñczeniu us³ugi serwisowania lub naprawy.
Mo¿esz wiêc wiêcej czasu po¶wiêciæ swojemu biznesowi.

 

 

Bezp³atna us³uga Assistance

 

 www-zastepcze.jpg

Zastêpcze pojazdy dostawcze

Kiedy Twój pojazd nie bêdzie sprawny, dostarczamy Ci samochód zastêpczy: zbli¿ony pod wzglêdem rozmiarów i parametrów
(us³uga nie obejmuje pojazdów specjalistycznych lub przebudowanych).

Priorytet przyjêcia do serwisu

Pojazdy unieruchomione naprawiamy w mo¿liwie krótkim czasie, aby Twój biznes nie odczu³ niezaplanowanego przestoju Transita.

Serwis na poczekaniu

Szybkie i wydajne serwisowanie. W naszych serwisach wydzielona zosta³a przestrzeñ Klienta,
gdzie swobodnie mo¿esz pracowaæ korzystaj±c z darmowego ³±cza Wi-Fi,
napiæ siê kawy czekaj±c na odbiór swojego Transita.

 

www-godziny.jpg

Przegl±dy miedzyokresowe

Kontrola stanu technicznego i bezpieczeñstwa pojazdu w po³owie okresu miêdzy przegl±dami obowi±zkowymi daj± mo¿liwo¶æ
wychwycenia nieprawid³owo¶ci, uszkodzeñ trudno zauwa¿alnych podczas codziennej jazdy.

Wykwalifikowani mechanicy Ford

Wykwalifikowani i wyszkoleni zgodnie z najwy¿szymi standardami technicznymi Forda mechanicy, posiadaj±cy do¶wiadczenie
i wiedzê zapewniaj± fachow± obs³ugê pojazdów u¿ytkowych Ford.
 

 

 

 

 

www-recepcja.jpg

 

Recepcja bezpo¶rednia/e-check pojazdów Ford

Recepcja bezpo¶rednia/e-check pojazdu dostarczy Ci informacji o stanie technicznym Twojego pojazdu.
Otrzymasz wykaz, jakich napraw bêdzie potrzebowa³ Twój Transit.

Atrakcyjna oferta serwisu i napraw

Serwisy Pojazdów Dostawczych zapewniaj± atrakcyjne oferty serwisowania i napraw w przejrzystych i przystêpnych cenach,
 aby¶ móg³ byæ
 zawsze mobilny.

Programy przed³u¿enia gwarancji Ford Protect

przygotowane specjalnie z my¶l± o samochodach u¿ytkowych i ich u¿ytkownikach. To kompleksowy zestaw opcjonalnych programów przed³u¿enia
gwarancji dopasowanych do sposobu,
 w jaki u¿ytkujesz samochód.

 

www-transit24.jpg

Us³uga mycia pojazdów

Pracownicy w Serwisie Transita zadbaj± nie tylko o nienaganny stan techniczny Twojego pojazdu po przegl±dzie serwisowym,
ale równie¿ o jego wygl±d.

Obowi±zkowe Badania Techniczne

W Naszych Serwisach dedykowanych samochodom u¿ytkowym przeprowadzane s± tak¿e regularnie, 
obowi±zkowe badania
techniczne. Je¶li znajdziemy jakiekolwiek nieprawid³owo¶ci, szybko wykonamy
 
niezbêdne naprawy w atrakcyjnej cenie. Wystarczy,
 ¿e skorzystasz z naszych us³ug a odbierzesz 
swojego Transita sprawnego, z wa¿nym badaniem
 technicznym.

Specjalistyczne narzêdzia diagnostyczne Ford

Stworzone z my¶l± o szybkiej diagnostyce pojazdów marki Ford. 

Robert Kmiecik
doradca ds. serwisu TRANSIT
tel. +48 77 409 12 50
serwis@bustan.pl

 

 

 
SAMOCHODY OSOBOWE
AKTUALNOCI
GALERIA
P.P.U.H BUSTAN
Ul. Ujejskiego 17-19
48-300 Nysa

TEL: 77 409 12 50
FAX: 77 409 12 51
e-mail: info@bustan.pl