SERWIS - FORD POMOC

FordPomoc - FordAssistance 12

Procedura rozwi±zywania problemu awarii Twojego Forda w trakcie podró¿y:

1. Bezpo¶rednio po zdiagnozowaniu przez Ciebie awarii Twojego auta (samochód unieruchomiony b±d¼ jego dalsze u¿ytkowanie jest niebezpieczne) zadzwoñ pod numer FordAssistance 12: +48 22 522 27 27

2. W trakcie Twojego zg³oszenia Operator poprosi Ciê o nastêpuj±ce informacje:

- imiê i nazwisko kierowcy i pasa¿erów,
- numer rejestracyjny, markê i numer nadwozia pojazdu,
- dok³adne miejsce zdarzenia i numer telefonu kontaktowego,
- krótki opis zdarzenia i rodzaj wymaganej pomocy,
- datê ostatniego przegl±du i przebieg pojazdu.

3. Operator po otrzymaniu od Ciebie ww. danych zdecyduje jak± z nastêpuj±cych opcji pomocy mo¿e Ci zaproponowaæ:

- naprawê pojazdu na miejscu zdarzenia,
- holowanie pojazdu do najbli¿szego Autoryzowanego Serwisu Forda i parking Twojego pojazdu na parkingu strze¿onym (maks. 3 dni).

4. Je¶li oka¿e siê, ¿e Twój samochód nie mo¿e byæ naprawiony w dniu, w którym nast±pi³a awaria Operator FordPomoc zaproponuje Ci jedno z poni¿szych ¶wiadczeñ:

- bezp³atn± kontynuacjê podró¿y lub powrót do miejsca zamieszkania
- bezp³atne zakwaterowanie, gdy awaria nast±pi³a w odleg³o¶ci przekraczaj±cej 50 km od miejsca zamieszkania kierowcy a podró¿uj±cy zamiast kontynuowaæ podró¿ wol± zaczekac na naprawê pojazdu,

- bezp³atny samochód zastêpczy na czas naprawy (jednak nie d³u¿ej niz na 2 doby). 

 
SAMOCHODY OSOBOWE
AKTUALNOCI
GALERIA
P.P.U.H BUSTAN
Ul. Ujejskiego 17-19
48-300 Nysa

TEL: 77 409 12 50
FAX: 77 409 12 51
e-mail: info@bustan.pl