SERWIS - SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY
Oryginalne czê¶ci a zdarzenie drogowe
 

Oryginalne Czê¶ci Forda przywróc± Twój samochód do oryginalnego stanu.

Wypadek drogowy to ciê¿ka próba dla Twojego Forda. Na szczê¶cie korzystaj±c przy naprawie samochodu z Oryginalnych Czê¶ci Forda, mo¿na przywróciæ go do pierwotnego stanu - jak gdyby wypadek nigdy siê nie zdarzy³. 
Oryginalne Czê¶ci Zamienne Forda zosta³y zaprojektowane i wyprodukowane przez firmê Ford wed³ug tych samych specyfikacji które obowi±zuj± podczas fabrycznego monta¿u pojazdu. Mo¿esz byæ wiêc pewien, ¿e spe³niaj± najwy¿sze standardy jako¶ci wykonania, w zwi±zku z czym odznaczaj± siê Idealnym Dopasowaniem i Wykoñczeniem. Dziêki nim Twój Ford wci±¿ bêdzie objêty Gwarancj± Perforacyjn± Forda i pomimo naprawy nie straci na warto¶ci.


Co siê stanie podczas zderzenia?

Oryginalne Czê¶ci Zamienne Forda zaprojektowano i przetestowano tak, aby podczas wypadku idealnie ze sob± wspó³dzia³a³y i wspólnie zredukowa³y jego niebezpieczne skutki. Stosuj±c w swoim Fordzie inne ni¿ oryginalne czê¶ci, nie bêdziesz wiedzieæ jaki maj± wp³yw na ogólny poziom bezpieczeñstwa w trakcie zderzenia, a¿ do momentu, kiedy mo¿e byæ ju¿ za pó¼no. Nie tylko Ty i Twoi pasa¿erowie mo¿ecie byæ nara¿eni na wiêksze niebezpieczeñstwo. Pokazuj± to wyniki badañ przeprowadzonych przez organizacjê Motor Industry Research (MIRA) na Fordzie Fiesta MY 2005. W sytuacji zderzenia z pieszym wspó³czynnik si³y uderzenia o testowan± nieoryginaln± maskê pojazdu, by³ nawet do 37% wy¿szy w newralgicznych miejscach uderzenia przyczyn± zwiêkszenia ryzyka wyst±pienia obra¿eñ nawet o 17%.


Jak sprawnie przebiegnie naprawa?

Idealne Dopasowanie i Wykoñczenie Oryginalnych Czê¶ci Zamiennych Forda jest tak samo dok³adne, jak czê¶ci, z którymi Twój Ford zjecha³ z ta¶my produkcyjnej. 
Oryginalne Czê¶ci Zamienne Forda s± wykonane na podstawie tych samych projektów co czê¶ci fabryczne - charakteryzuj± siê tak± sam± jako¶ci± wykonania. Dlatego nie maj± najmniejszych odkszta³ceñ a w ich monta¿ nie trzeba wk³adaæ wiele wysi³ku.


Jak trwa³e s± Oryginalne Czê¶ci Zamienne Forda?

Testy przeprowadzone przez MIRA dowodz±, ¿e Oryginalne Czê¶ci Zamienne Forda wykazuj± wiêksz± odporno¶æ na korozjê ni¿ ich testowane zamienniki. Na przyk³ad, oryginalny b³otnik Forda do modelu Ford Focus nie nosi³ ¿adnych ¶ladów rdzy nawet po 144 godzinach testów, podczas gdy testowany w tych samych warunkach zamiennik by³ ju¿ wyra¼nie skorodowany. Tak wiêc stosuj±c Oryginalne Czê¶ci Zamienne Forda masz pewno¶æ, ¿e Twój Ford pozostanie w idealnym stanie znacznie d³u¿ej.
Stosuj±c Oryginalne Czê¶ci Zamienne Forda, zachowujesz Gwarancjê Perforacyjn± Forda, podczas gdy gwarancja ta przestaje obejmowaæ pojazdy, w których zamontowano zamienniki.
 

Sprawdzona i potwierdzona przewaga

Oryginalne Czê¶ci Zamienne Forda nie s± testowane wy³±cznie przez firmê Ford. Zajmuje siê tym równie¿ niezale¿na organizacja Motor Industry Research Association (MIRA). W wiêkszo¶ci przypadków wyniki testów potwierdzaj±, ¿e pod wzglêdem Idealnego Dopasowania i Wykoñczenia, zachowania podczas zderzeñ z pieszymi oraz odporno¶ci na korozjê Oryginalne Czê¶ci Forda spe³niaj± swoj± funkcjê znacznie lepiej ni¿ ich zamienniki.*

Na szczê¶cie, nie potrzeba ¿adnych testów aby sprawdziæ, czy podczas naprawy u¿yto Oryginalnych Czê¶ci Zamiennych Forda. Dziêki wyra¼nemu oznakowaniu mo¿esz to stwierdziæ go³ym okiem. Wiele Oryginalnych Czê¶ci Zamiennych Forda posiada w widocznym miejscu ³atwo rozpoznawalne logo Forda. Dziêki temu nie bêdziesz mia³ najmniejszej w±tpliwo¶ci, ¿e w odpowiednie miejsce trafi³y odpowiednie czê¶ci.


Podejmij ¶wiadom± decyzjê

Teraz ju¿ wiesz, ¿e stosowanie Oryginalnych Czê¶ci Zamiennych Forda daje znacznie wiêcej, ni¿ mog³oby Ci siê wydawaæ. Poza przywróceniem Twojego Forda do stanu sprzed kolizji, Oryginalne Czê¶ci Zamienne Forda zapewni± równie¿: 
niezbêdn± ochronê Tobie, Twoim pasa¿erom oraz pieszym 
utrzymanie gwarancji na samochód 
niezmienn± odporno¶æ pojazdu na korozjê 
niezmienn± ¿ywotno¶æ Twojego Forda, bezwzglêdu na dokonywane naprawy 
najwy¿sz± mo¿liw± warto¶æ samochodu przy odsprzeda¿y 
³atw± identyfikacjê dziêki widocznemu na wiêkszo¶ci czê¶ci znakowi firmowemu Forda 

Wystarczy, ¿e bêdziesz pamiêta³, aby przy ka¿dej naprawie wymagaæ stosowania Oryginalnych Czê¶ci Zamiennych Forda. A wtedy bêdzie tak, jak gdyby wypadek nigdy siê nie zdarzy³.
 
 
 
 
SAMOCHODY OSOBOWE
AKTUALNOCI
GALERIA
P.P.U.H BUSTAN
Ul. Ujejskiego 17-19
48-300 Nysa

TEL: 77 409 12 50
FAX: 77 409 12 51
e-mail: info@bustan.pl